Uređaji za oplemenjivanje

i preradu materijala

LINTER S.A. ima iskustvo u izradi naprednih tehnologija i realiziranju proizvodnje za pogone mehaničke prerade uglja i sistemima mašina i uređaja, koje su namjenjene za tehnologije kao što su:

 • oplemenivanje fluida,
 • gravitacijski pročišćevač mulja,
 • odmuljivač,
 • linije pripreme i regeneracije teških fluida,
 • tehnološki napredne filtracione prese.
Oplemenjivači

Oplemenjivači tekućina tip DISA namenjeni su za oplemenjivanje teških tekućina (npr. koje sadrže magnetit) i rade po principu primjene pojave plovljenja po površini tekućine zrna težine manje od težine tekućine te potopljeja zrna, koje su teže od težine tekućine.
Navedeni oplemenjivači su primjenivanju prije svega u preduzećima za mehaničku preradu uglja.
Rad oplemenjivača teških tekućina DISA zasnovan je na principu prema kojem materijal, koji je usmjeren u oplemenjivač, unutar radnog korita sa teškom tekućinom podijeljen je na frakciju koja pluta i koja tone. Plutajuća frakcija pomjera se sa strujanjem teške tekućine u određenom smjeru, gdje uz pomoć dodavača usmjerena je izvan oplemenjivača. Dok frakcija, koja tone, nakon slegnuća u pregrade rotora podiže se na visinu. Nakon prekoračenja prirodnog ugla presipa od strane podizanog materijala, isti kliti u zasunu, koja odvodi tešku frakciju i na taj način otklanja se iz oplemenjivača.
Oplemenjivač tipa DISA proizvodi se kao: uređaj sa dva ili tri proizvoda namjenjen za oplemenjivanje klase zrna 200 – 20(16) mm.

Filtrirajuća presa

Filtrirajuća presa je uređaj specijalne primjene namjenjen za mehaničku podijelu (odvodnjavanje) čvrstih komada iz svake vrste tekućine. Proizvođene filtrirajuće prese sa komorama primjenjuju se za odvodnjavanje tehnološkog mulja te otpadnih voda u različitim granama privrede: j

 • u hemijskoj industriji u tehnološkim procesima,
 • u metalurigiiji za odvodnjavanje ruda i koncentrata,
 • w ciepłownictwie w procesach odsiarczania spalin,
 • u rudarstvu za odvodnjavanje mulja nakon flotacije te otpada,
 • u pogonima za pročišćavanje otpadnih komunalnih voda i privrednih voda i sl.u
 • drugim tehnološkim procesima, koji zahtjevaju odvodnjavanje.

Standardna izrada filtrirajuće prese , wymagających odwadniania:

 • nosiva konstrukcija prese sa hidrauličnim cilindrom,
 • filtrirajući paket od polipropilena sa kompletom filtrurajućom tkaninom,
 • hidraulični agregat,
 • sistem napajanja i upravljanja presom.

Ciklus rada prese počinje stiskanjem filtrirajućih ploča (zatvaranje prese) nakon čega presa je spremna za točenje mulja u rezervoar na filtrirajuće tkanine, koje vrše ulogu pregrada, dok filtrat (procurne vode) odvođen je iz prese na centralan način sabirnim kolektorom ili na individualanb način sa svake ploče. Nakon napiunjenja rezervoara među pločama (komora) muljem, tkz. filtrirajućim uloške, i otklonjenju pomoću komprimiranog zraka iz kolektora koji ostataka mulja, filtrirajuće ploče se otvaraju. Za vrijeme otvaranje ploča zahvaljujući povratnom kretanju glavnog klipa hidrauličnog cilindra, glavčina koja je sa njim povezana vraća se u prvobitan položaj.
Nakon određivanja kretanja mobilne glavčine ploče se pomjeraju pomoću specijalnih kolica i sledi sljedeće pražnienje istih, tj. otklanjanje filtrirajućih uloški iz komora među pločama na sabirni trakasti transporter ili u kontejner. Nakon cijelokupnog rasterećenja cijele prese zavrpava se ciklus rada i presa je spremna za početak novog ciklusa.

Naknadno na zahtjev klijenta prese se može opremiti sa:

 • sustavom pumpanja mulja,
 • pomične klapne sa pogonom,
 • odvoz mulja – stacjonarni kontejner ili samopomični kontejner, trakasti transporter, l
 • sistem pranja filltracijskih tkanina
 • mikroprocerski sistem upravljanja.
Zamuljivač

Zamuljivači su namjenjeni za oplemenjivanje uglja te drugij primjenivih minerala u pogonima za preradu. Oplemenjivanje u zamuljivaču zasniva se na gravitacijskoj podijeli npr. Uglja u pulsirajućim vodenim centru na frakcije prema gustini:

 • laka, tj. koncentrat oplemenjenog uglja,
 • teška, tj.otpad odnosno proizvod,

Prema klasi zrna oplemenjivanog uglja proizvode se sledeći tipovi zamuljivača.

 • Zamuljivači sitnog materijala – namjenjene za sitno zrno u pogonima za preradu granulata 30/20÷0,5 mm
 • Zamuljivači srednjeg materijala – namjenjene za sitno zrno u pogonima za preradu granulata 70/50÷0,5 mm.
 • Zamljivači zrna – namjenjene za sitno zrno u pogonima za preradu granulata  120-20/10 mm.
osadzarka_1 osadzarka_2
osadzarka_3 osadzarka_4
osadzarka_5

 

Vertikalni<br /> transporteri

Vertikalni transporteri su namnjenjeni za vertikalni transport rasutih i zrnastih materijala te imaju primjenu u različitim granama privrede:

 • u pogonima za mehaničku preradu uglja primjenjuju se  kao uređaji za transport i odvodnjavanje proizvoda iz zamuljivača,
 • u elektranama i termoelektranama – transport uglja u instalacijama dopreme uglja,
 • za tranport svih vrsta semena, rasutih materijala i bio mase, ,

Standardne dimenzije proizvođenih vertikalnih transportera za odvodnjavanje su sljedeće:

 • B-630mm
 • B-800mm
 • B-1000mm

Vertikalni transporteri, koji su izrađeni, u našoj fabrici su uređaji koji zadovoljavaju raznovrsnu upotrebu, odlikuju se trajnošću i pouzdanošću.

podnosnik_kubelkowy_1